معاون آموزشی وزیر بهداشت:‌ آموزش پزشکی کشور متحول می‌شود