تعطیل آزمایش‌های ژنتیک و تخلف برخی آزمایشگاه‌ها به دلیل اعتراض به تعرفه