قاتل قدیمی، مظنون اصلی قتل پسربچه ۴ ساله در مرز اینچه برون