گشت ويژه مي آيد؛ «بچه پولدارهاي» متخلف آماده برخورد باشند