فروش «استراحت مطلق» از یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان گذشت