سامانه تملک اراضی به جلوگیری از زمین‌خواری کمک می‌کند