جای خالی درست خوانی در رسانه ملی/اجرای خوب معیار باشد نه صدای خوب