نوری:بازوبند آبی را به اجبار بر بازو بستم/شاید این موضوع برای هواداران غیرمنتظره بوده باشد