شهیدی که عشق به وطن، وی را از سنگر علم و دانش دور کرد