رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران منصوب شد