هلال ‌احمر تا زمان استقرار جهان آرام و انسان ‌های مهربان از خدمتگزاری دست نمی‌کشد