اوباما و ملک سلمان پیش از نشست «کمپ دیوید» با هم دیدار می کنند