بدهی هدایتی ۱۰۰ میلیارد است اما دو بار حساب کرده‌اند | نمی‌دانم در حال حاضر زمان قاجار است یا آقایان