تعامل هنرمندان هدف اصلی جشنواره بین المللی خلاقیت و نوآوری تبریز