به دنبال 3 امتیاز برابر تراکتور هستیم/ به کرار جاسم گفتیم کارت نگیرد/ مخالف تغییر زمان دربی هستیم/ دو ب