بررسی میزان نیاز مردم به برق بر اساس استفاده از تلفن همراه