عابدینی:از موضع وزارتخانه درباره کی روش سرگیجه گرفتیم/درباره چند نفر با دادگان موافقم