ادعای آلوده بودن ریش به اندازه‌ مدفوع ریشه‌ علمی ندارد