مدیر کمیته ناشران نمایشگاه کتاب: برخی کتب دانشگاهی را غیرقانونی عرضه می کنند