اولین کتاب مجهز به تکنولوژی «واقعیت افزوده» در کشور منتشر شد