اقدامات جنایتکارانه داعش در منطقه، جنگ شیعه و سنی نیست