مردم جذب تئاتر دینی می‌شوند/هدیه دولت تدبیر و امید به خراسان‌رضوی