موضع چین در حمایت از سوریه و مخالفت با حمله به یمن ثابت است