گزارش جدید کارگران از هزینه معیشت/ حداقل مزد ۱۰ روزه تمام می‌شود