دکتر آیینه وند، مدیری شایسته و برخوردار از روح اعتدال و انصاف بود