جنگ ناجوانمردانه یمن، حمله حکومت تازه‌کاری است که مسائل سیاسی منطقه و جهان را نمی‌فهمد