چهارمحال وبختیاری مستعد اجرای پروژه های انرژی خورشیدی است