او استادی دانشمند و دیندار و مدیری برخوردار از روح انصاف بود