کاش دولتمردان شهامت ایستادگی روی این حرفشان را داشته باشند!