دولت برای موفقیت بیشتر در مذکرات به تاکیدات رهبری عمل کند