مذاکرات سیاسی یمن در لندن و با نظارت مستقیم سازمان ملل صورت گیرد