تیم قبلی مذاکره کننده همزمان با مذاکره توسعه فناوری هسته‌ای داشتند