دستورالعمل مشارکت مردم در راه‌اندازی واحدهای تولیدی مستقر در روستاها تدوین شد