در یک سال بیش از 2 هزار و 500 واحد مسکونی یا ویلای غیر مجاز تخریب شدند