40 کیلومتر از پیاده روهای دامغان برای معلولان مناسب سازی شد