تقویت نیروی انسانی راه برون رفت کشور از مشکلات/ضربه هایی که کشور در دولت های گذشته خورد