برخی از بازیهای سگا بزودی از فروشگاه برنامه های iOS حذف می‌شوند