احداث بزرگترین مجموعه بازیهای ساحلی ورزش کشور در کرمانشاه