پیشرفت دانشگاه‌های علوم پزشکی در گرو تمام وقت شدن اعضای هیات علمی