تاجیکستان مشتری گازوئیل ایران شد/ رونمایی از بازارهای جدید نفتی