عواید فروش پیراهن پرسپولیس برای انجمن حمایت از بیماران مبتلا به دیستروفی