سرمایه گذاری در زمینه آموزش بین المللی، کمک به اقتصاد ملی است