در تمرین شنبه سرخپوشان بنگر و علی عسگری کامل تمرین کردند