هزار و651 فقره پرونده امسال در تعزیرات حکومتی استان مختومه شد