۳ پیشنهاد شورای رقابت برای جلوگیری از افزایش قیمت خودرو