کارت هوشمند ملی روی میز فراموشی/ زیرساخت‌هایی که فراهم نمی‌شود