اجرای طرح طلیعه حضور با شرکت 250 بانوی طلبه لرستانی