انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی سیرجان به دفتر تحکیم وحدت پیوست