ورزشکار المپیکی از اتهام تبرئه شد/ نیازی نیست 400 میلیون تومان بدهد