بررسی سیاست‌های کلی برنامه ششم در مجمع تشخیص به اتمام رسید